Professionele Voetverzorging

  "De Juiste Stap"  

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure  "De Juiste Stap" en de cliënt waarop Pedicure  "De Juiste Stap" deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken is.   

2. Inspanningen 
Pedicure  "De Juiste Stap" zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.                                              Pedicure  "De Juiste Stap" zal zoveel mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de afgesproken behandeling aan de cliënt berekend worden.

4. Betaling
Pedicure  "De Juiste Stap" vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zijn minimaal 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk aanwezig.  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.  Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Pedicure  "De Juiste Stap" vóór de eerste behandeling van alle gegevens, die noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure  "De Juiste Stap" neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geschreven kaarten-systeem  en een geautomatiseerd systeem. Pedicure  "De Juiste Stap" behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure  "De Juiste Stap"  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding
Pedicure  "De Juiste Stap"  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,                        Pedicure  "De Juiste Stap" verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure  "De Juiste Stap"  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Pedicure  "De Juiste Stap"  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.                                                                                  Pedicure  "De Juiste Stap"  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen            die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal
Pedicure  "De Juiste Stap"  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure  "De Juiste Stap"  meldt diefstal altijd bij de politie.